Podatki 2014 – jakie mamy prawa a jakie obowiązki

Posted by on mar 12, 2014 in Artykuły | 0 comments

Ministerstwo Finansów ustanawia najważniejsze prawa oraz obowiązki każdego płatnika. Ich nauka może usprawnić wywiązywanie się z zobowiązań skarbowych, rozliczenie pitu oraz monitorowanie, czy prawa nie są łamane oraz czego można oczekiwać od urzędu skarbowego. 

Prawa

Niżej wyróżnione są prawa podatnika wraz z krótkim wyjaśnieniem. Oczekujący pit do wypełnienia wcale nie musi wywoływać negatywnych skojarzeń, kiedy zaznajomimy się z przysługującymi nam prawami.

Prawo do zwrotu nadpłaty podatku

Jeżeli zapłacony został nienależny podatek czy w wysokości wyższej niż zwykła (także w wypadku zaliczek na podatek) podatnikowi, po zniwelowaniu ewentualnych zaległości podatkowych, przypada zwrot należnych pieniędzy z przepłaconych pitów. Kierowane są one na podane konto bankowe czy w wypadku braku jego posiadania – w gotówce. Jeżeli jest ona przesłana przekazem pocztowym, od jej wartości wyliczany jest koszt wysyłki.

Prawo do korekty deklaracji

W wypadku popełnienia pomyłki w wypełnianej deklaracji i jeśli pit do druku już poszedł i pozostał przekazany do urzędu, wolno dokonać korekty. Takie prawo jest jednak zawieszone, jeśli przeciw obywatelowi toczy się postępowanie podatkowe czy przechodzi on kontrolę podatkową. Ażeby skorygować błąd należy złożyć korygującą deklarację oraz wyjaśnienie przyczyn dokonywanej korekty.

Prawo do żądania zaświadczenia

Jeżeli podatnik wymaga oficjalnego potwierdzenia pewnych wydarzeń bądź stanu prawnego, urzędnik na jego żądanie, w przeciągu 7 dni ma obowiązek wystawić takie zaświadczenie.

Prawo do ochrony danych

Wszystkie dane podane w deklaracjach podatkowych także we każdych innych materiałach i informacjach składanych do urzędu skarbowego, jak np. pity 2013, są objęte tajemnicą skarbową.

Prawo do terminowego załatwienia sprawy przez urząd

Prawem  podatnika jest oczekiwanie, iż jego sprawa pozostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki. Urząd ma czas na zakończenie jej do miesiąca, chyba iż sytuacja jest szczególnie trudna - wtedy do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku, kiedy kwestia nie zostanie rozpatrzona w terminie, organ ma obowiązek poinformować interesanta wraz z podaniem przyczyny niedotrzymania terminu oraz wskazaniem okresu wypełnienia zobowiązania.

Inne prawa podatnika to:

a)      Prawo do ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

b)      Prawo do zaskarżenia postanowienia

c)      Prawo do pisemnej interpretacji

d)      Prawo do ustanowienia pełnomocnika do podpisania zeznania (deklaracji)

e)      Prawo do czynnego udziału w postępowaniu podatkowym

f)       Prawo do przywrócenia terminów procesowych

g)      Prawo do zaskarżenia decyzji

h)      Prawo do wzruszenia ostatecznej decyzji

i)        Prawdo do wystąpienia o zwrot kosztów postępowania

j)        Prawa w zakresie kontroli podatkowej

Obowiązki

Obywatel posiada także obowiązki wobec urzędu skarbowego. Mają one posłużyć w poprawnym oraz terminowym rozliczeniu, jako że dobry pit to podstawa dobrego oraz szybkiego załatwienia sprawy.

Obowiązek rejestracji w urzędzie skarbowym

Jednostki prawne mają obowiązek posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). Ażeby go dostać muszą oddać zgłoszenie identyfikacyjne na specjalnym formularzu. Jednostki fizyczne potrafią posługiwać się przy rozliczeniach tylko numerem PESEL. Nie muszą się one nigdzie rejestrować.

Obowiązek przestrzegania terminów płatności

Terminowe opłacanie podatków jest jednym z najistotniejszych obowiązków podatnika. Daty ostateczne dzielą się w współzależności od sposobu powstania zobowiązania fiskalnego oraz rodzaju podatku. W przypadku przekroczenia terminu, bez poinformowania obywatela, naliczane są odsetki za zwłokę.

Obowiązek przechowywania dokumentacji

Do momentu ukończenia terminu przedawnienia (5 lat od końca roku kalendarzowego, w jakim upłynął czas płatności podatku), obywatel posiada obowiązek przechowywać wszelkie dokumenty podatkowe (rachunki, faktury, księgi podatkowe itp.).

Obowiązek zawiadamiania organu o zmianie adresu

Wszelka zmiana adresu w działaniu podatkowym musi zostać zgłoszona do urzędu. W przypadku wyjazdu za granicę na czas co najmniej dwóch miesięcy, należy ustanowić pełnomocnika ds. doręczeń. Jeżeli zmiana adresu nie zostanie zgłoszona, przesyłki przyjmuje się za doręczone pod stary adres.

Inne obowiązki podatnika:

a)      Opłata skarbowa

b)      Obowiązek stawiania się na wezwanie urzędu

c)      Obowiązki w trakcie kontroli podatkowej (wyjaśnienia, udostępnianie dokumentów)

Poznaj prawa i obowiązki podatnika w Polsce. Nie bój się rozliczać z podatku online - masz na to czas do końca kwietnia 2014 roku.

Zobacz też!program pit 38

PIT online rozliczenie pit umowa zlecenie ulgi podatkowe ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>